«مافیا کلاسیک: نقش‌های تیم مافیا»

رییس مافیا 🌙 ♾

هر شب یک نفر را برای شات شب انتخاب می‌کند. در صورتی که کارآگاه استعلام رییس مافیا را بگیرد، نتیجه استعلام همیشه شهروند خواهد بود.

تروریست ☀️ ➊

در صورتی که در روز توسط رای از بازی خارج شود، می‌تواند قبل از رفتن، یکی از شهروندها را نیزبه همراه خود از بازی خارج کند. اگر کابوی در بازی وجود داشته باشد، می‌تواند به جای آن شهروند، خود را فدا کند و از بازی خارج شود.

جاسوس

در شب همراه تیم مافیا بیدار می‌شود و قابلیتی ندارد. در صورتی که فراماسون جاسوس را انتخاب کند، مرگ ماسونی رخ نمی‌دهد.

شاهکش 🌙 ➊ | ➋

هر شب می‌تواند نقش یکی از بازیکنان را حدس بزند. در صورتی که درست حدس بزند، فرد انتخابی تحت هر شرایطی از بازی خارج می‌شود.تنها یک یا دو بار می‌تواند از این قابلیت استفاده کند و بعد از استفاده دیگر قابلیتی ندارد.

ناتو 🌙 ➊

هر شب می‌توانید نقش یکی از بازیکنان را حدس بزنید. در صورتی که درست حدس بزنید، فرد انتخابی تحت هر شرایطی از بازی خارج می‌شود.شما تنها یک یا دو بار می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید و در شبی که از این قابلیت استفاده می‌کنید، تیم مافیا دیگر شات ندارد.

گروگان‌گیر 🌙 ♾

در صورتی که نگهبان، گروگان‌گیر را انتخاب نکرده باشد، می‌تواند یک نفر را انتخاب کند تا آن شخص در شب نتواند از نقش خود استفاده کند. اگر انتخاب گروگان‌گیر و نگهبان یک نفر باشد، آن فرد گروگان گرفته نمی‌شود و می‌تواند از نقش خود استفاده کند. توجه داشته باشید که دو شب پیاپی نمی‌توانید یک نفر را گروگان بگیرید.

مذاکره کننده 🌙 ➊

در صورتی که یک یا دو یار مذاکره‌کننده از بازی خارج شود، می‌تواند یکبار در شب، به جای شات، با یکی از بازیکنان مذاکره کند. در صورتی که بازیکن انتخابی؛ کارآگاه، پزشک، اسنایپر، خبرنگار و زره‌پوش (بدون زره) باشد، مذاکره ناموفق خواهد بود.

ناتاشا 🌙 ♾

هر شب یک نفر را انتخاب می‌کند تا آن فرد در روز بعد سایلنت شود. فرد سایلنت شده در طول روز نمی‌تواند صحبت کند اما می‌تواند رای بدهد. اگر فرد انتخابی ناتاشا و کشیش یک نف باشد، آن فرد سایلنت نمی‌شود. دو شب پیاپی نمی‌تواند یک نفر را انتخاب کند.

خرابکار 🌙 ♾

هر شب می‌تواند دو بازیکن را انتخاب کند و اگر بازیکنان انتخابی، در روز بعد تفنگ داشته باشند، تفنگ آن‌ها خرابکاری می‌شود. بدین صورت که اگر تفنگ جنگی باشد، خود فرد شلیک‌کننده از بازی خارج می‌شود و اگر تفنگ مشقی باشد، اتفاقی نمی‌افتد.

جراح 🌙 ♾

هر شب می‌تواند یکی از مافیاها را انتخاب کرده تا آن فرد در صورت شات شدن در بازی باقی بماند. جراح، پزشک تیم مافیا است.

کارآگاه خصوصی 🌙 ♾

هر شب می‌تونه استعلام کیلر بودن یا نبودن یکی از افراد را بگیرد. در صورتی که آن شخص کیلر باشد، توسط بات گفته می‌شود فرد انتخابی کیلر است.

مافیا ساده

در شب همراه تیم مافیا بیدار می‌شود و می‌تواند یک نفر را برای شات شب به رییس مافیا پیشنهاد بدهد اما انتخاب نهایی با رییس مافیا است.

قمارباز 🌙 ♾

هر شب می‌تواند یک نفر را انتخاب کند و با آن شخص سنگ کاغذ قیچی بازی کند. اگر برنده شود، آن فرد از بازی خارج می‌شود. اگر ببازد قمارباز از بازی خارج می‌شود و اگر مساوی کند، یک فرصت مجدد در شب‌های بعد خواهد داشت.
به بالای صفحه بردن