«مافیا کلاسیک: نقش‌های تیم شهروند»

کارآگاه 🌙 ♾

هر شب می‌تواند استعلام یکی از افراد را بگیرد و در صورتی که آن شخص جز تیم مافیا باشه، توسط بات استعلام مثبت (مافیا) اعلام می‌شود. استعلام رییس مافیا همیشه برای کارآگاه، شهروند است.

پزشک 🌙 ♾

وظیفه پزشک حفاظت شهروندان در شب می‌باشد. بسته به تعداد نفرات زنده در هر شب، تعداد نفرات انتخابی متفاوت است. در صورتی که مافیا نیز یکی از همان نفرات را انتخاب کرده باشد، آن فرد نجات پیدا خواهد کرد.

اسنایپر 🌙 ➊ | ➋ | ➌

هر شب می‌تواند یک نفر را برای شات انتخاب کند. در صورتی که فایربک نداشته باشد و اگر پزشک آن فرد را سیو نکرده باشد، فرد انتخابی از بازی خارج می‌شود. اما اگر فایربک داشته باشد، در صورتی که شات اسنایپر به سمت مافیا باشد، فرد انتخابی از بازی خارج می‌شود اما اگر فرد انتخابی شهروند باشد، خود اسنایپر از بازی خارج می‌شود.

فراماسون 🌙 ♾

هر شب می‌تواند در صورت تمایل، یکی از بازیکنان را انتخاب کند. در صورتی که بازیکن انتخاب شده مافیا نباشد، آن فرد وارد تیم ماسونی می‌شود. اما اگر آن فرد مافیا باشد، تیم ماسونی در روز بعد، دچار مرگ ماسونی می‌شود. توجه داشته باشید که اگر جاسوس را انتخاب کند، مرگ ماسونی رخ نمی‌دهد.

ردگیر 🌙 ♾

عضو تیم شهروند است. هر شب یکی از بازیکنان را انتخاب می‌کند و اگر آن بازیکن شخصی را در آن شب انتخاب کرده باشد، بات فقط نام آن شخص را اعلام می‌کند. ردگیر باید با توجه به اتفاقات فردا متوجه شود که بازیکن انتخابی چه نقشی دارد. البته رد رییس مافیا را نمی‌تواند بزند.

زره‌پوش 🌙 ♾ / ☀️ ➊

در شب توسط تیر مافیا کشته نمی‌شوید و همچنین در روز اگر رای خروج بیاوریداز بازی خارج نشده، زره از بین می‌رود و دیگر قابلیتی ندارد. در حالتی که زره شما از بین برود، مذاکره با شما صورت نمی‌گیرد.

نگهبان 🌙 ♾

هر شب می‌تواند یک یا دو نفر را انتخاب کند و اگر انتخاب نگهبان با گروگان‌گیر یک نفر باشد، آن فرد گروگان گرفته نمی‌شود و می‌تواند از قابلیت خود استفاده کند. اگر نگهبان، گروگان‌گیر را انتخاب کند، گروگان‌گیر نمی‌‌تواند فردی را انتخاب کند. همچنین نگهبان در روز یک زره دارد و در صورتی که با رای اجماع شود یا با تفنگ جنگی به طرفش شلیک شود، زره نگهبان از بین می‌رود و دیگر در شب قابلیتی ندارد.

تکاور 🌙 ➊

در صورتی که در شب توسط تیم مافیا شات شود، به تکاور یک تیر داده می‌شود و می‌تواند شلیک کند. شلیک تکاور فایربک دارد و در صورتی که انتخابش شهر باشد، روز بعد از بازی خارج می‌شود.

فرمانده 🌙 ♾

بعد از اینکه اسنایپر یک نفر را انتخاب می‌کند، انتخاب او به فرمانده اعلام می‌شود و در صورتی که فرمانده تایید کند، تیر شلیک می‌شود. در صورت عدم تایید، شلیک انجام نمی‌شود و تیر به تفنگ اسنایپر برمی‌گردد.

خبرنگار 🌙 ♾

بعد از اینکه تیم مافیا تصمیم گرفتند مذاکره‌کنند، خبرنگار هر شب بیدار می‌شود و استعلام مذاکره شدن یا نشدن یک بازیکن را می‌گیرد.

کشیش 🌙 ♾

هر شب یک نفر را انتخاب می‌کند تا آن فرد در روز بعد آنسایلنت شود. در صورتی که انتخاب کشیش و ناتاشا یک نفر باشد، فرد انتخابی در روز بعد سایلنت نخواهد شد و می‌تواند صحبت کند.

تفنگدار 🌙 ♾

در هر شب می‌تواند به یکی از افراد به جز خودش، تفنگ بدهد. بسته به تعداد بازیکنان، تعدادی تفنگ جنگی و مشقی دارد. زمانی که تفنگ مشقی به فردی داده می‌شود، شلیک آن فرد طرف مقابل را نمی‌کشد و صرفا بقیه متوجه می‌شوند که آن بازیکن چه کسی را قصد دارد بکشد. معمولا تفنگ مشقی را به مافیای ذهنی داده می‌شود.

قاضی ☀️ ➊

بعد از اینکه در روز فردی رای خروج می‌آورد، قاضی تنها یکبار می‌تواند جلوی خروج آن فرد را بگیرد تا در بازی باقی بماند. توجه داشته باشید که اگر خود قاضی رای خروج آورده باشد، نمی‌تواند از قابلیتش استفاده کند.

کابوی ☀️ ➊

در روز قبل از شروع رای‌گیری می‌تواند یکی از بازیکن‌های بازی را انتخاب کرده و با آن بازیکن دوئل کند و یا زمانی که تروریست فردی را انتخاب کرده باشد، کابوی می‌تواند خودش را فدای آن شخص کند.

شهروند

شهروند قابلیتی ندارد و تنها در روز می‌تواند به پیدا کردن مافیاها کمک کند.

رویین‌تن 🌙 ♾

رویین‌تن در شب توسط تیر نقش‌های منفی کشته نمی‌شود اما در روز با رای و یا تفنگ از بازی خارج می‌شود. در صورتی که تیم مافیا از شات مرد قوی استفاده کنند، رویین‌تن در شب نیز از بازی خارج می‌شود.

روانشناس 🌙 ➊ | ➋ | ➌

روانشناس بسته به تعداد نفرات یک تعداد تیر دارد. هر شب می‌تواند یک نفر را برای شلیک انتخاب کند اما بایستی یک نفر دیگر را برای تایید شلیک انتخاب کند. بات از فرد دوم می‌پرسد که آیا می‌خواهد به فرد مورد نظر شما شلیک شود، در صورت تایید، شلیک انجام می‌شود اما در صورت لغو، تیر به روانشناس برمی‌گردد.

عینک‌ساز 🌙 ➊ | ➋ | ➌

تعداد محدودی عینک دارد و در شب می‌تواند به افراد عینک بدهد. زمانی که به فردی عینک داده می‌شود، در صورتی که آن شخص شهروند باشد، می‌تواند استعلام بگیرد و اگر مافیا باشد می‌تواند ردگیری کند.

آهنگر 🌙 ➊ | ➋ | ➌

یک زره دارد و هر شبی می‌تواند آن را به یکی از بازیکنان بدهد. فردی که زره گرفته است تا آخر بازی در مقابل تیر، رای‌گیری و یا تروریست یک زره دارد.

عنکبوت 🌙 ➊ | ➋

عنکبوت یک یا دو تار دارد و می‌تواند دو نفر را با تار خود به هم ببافد. وقتی که دو نفر با تار به هم بافته می‌شوند، زمانی که یکی از دو نفر از بازی خارج شود، فرد دیگر نیز خارج می‌شود.
به بالای صفحه بردن