«سوالات متداول - نقش‌ها»

کارآگاه

🔹 استعلام جوکر برای کارآگاه منفی (شهروند) است.

🔹 استعلام کیلر برای کارآگاه منفی (شهروند) است.

🔹 استعلام رییس مافیا برای کارآگاه همیشه منفی (شهروند) است و هر تعداد باری هم که استعلامش گرفته شود باز استعلام منفی است.

🔹 خیر، نقش کارآگاه در مقابل اعلام نقش بسیار حساس است و باید سعی کند جوری بازی کند که بقیه متوجه نشوند که این شخص کارآگاه بازی است. از اصطلاحاتی همچون گردن میذارم، ایشون بره بیرون اگه نبود من میرم، ایشون به قطع مافیاس باید استفاده نکند.

پزشک

🔹 به صورت کلی زمانی که فایربک اسنایپر وجود دارد، اگر اسنایپر تیر به سمت شهروند بزند، در هر صورتی خودش از بازی خارج می‌شود، هر چند که دکتر سیو کند.
فایربک به معنی این است که در صورتی که اگر اسنایپر اشتباه شات بزند، تیر به سمت خودش برمیگردد و خودش از بازی خارج می‌شود. شات اشتباه به معنی این است که به سمت شهروند شلیک کند و در نتیجه شات به سمت مافیا و نقش مستقل اشتباه نیست. در برخی رول بوک‌ها اسنایپر فایربک ندارد.

🔹 به طور کلی در هر شب هر نفر به تعدادی تیر میخورد و به تعدادی سیو می‌شود. اگر تعداد سیو از تعداد شات شدن کمتر باشد، در بازی باقی می‌ماند. بنابراین اگر هم مافیا و هم کیلر به سمت یک نفر شلیک کنند و دکتر هم آن بازیکن را سیو کند، از بازی خارج می‌شود. در صورتی که آن بازیکن مافیا باشد و هم جراح و هم دکتر سیوش کنند، در بازی باقی می‌ماند. البته زره‌پوش به جز شات مرد قوی، هر تیری بخورد در بازی باقی می‌ماند.

🔹 تعداد سیو دکتر بستگی به تعداد بازیکنان زنده در شب دارد، اگر کمتر از 8 نفر بازیکن زنده باشد یک سیو، اگر بین 8 تا 12 نفر بازیکن زنده باشند دو سیو و بیشتر از 12 سه سیو خواهد داشت.

بله، برای اینکه نقش دکتر در طول بازی فقط خودش را سیو نکند، اگر تعداد نفرات در ابتدای بازی کمتر مساوی 12 نفر باشد، دو بار و در غیر این صورت سه بار می‌تواند در کل طول بازی خودش را سیو کند.

اسنایپر

🔹 به صورت کلی زمانی که فایربک اسنایپر وجود دارد، اگر اسنایپر تیر به سمت شهروند بزند، در هر صورتی خودش از بازی خارج می‌شود، هر چند که دکتر سیو کند.
فایربک به معنی این است که در صورتی که اگر اسنایپر اشتباه شات بزند، تیر به سمت خودش برمیگردد و خودش از بازی خارج می‌شود. شات اشتباه به معنی این است که به سمت شهروند شلیک کند و در نتیجه شات به سمت مافیا و نقش مستقل اشتباه نیست. در برخی رول بوک‌ها اسنایپر فایربک ندارد.

زمانی که فرمانده مورد هدف اسنایپر قرار میگیرد، نمیتواند شلیک را لغو کند و در نتیجه اسنایپر به دلیل فایربک از بازی خارج می‌شود.

🔹 به طور کلی در هر شب هر نفر به تعدادی تیر میخورد و به تعدادی سیو می‌شود. اگر تعداد سیو از تعداد تیر کمتر باشد، در بازی باقی می‌ماند. بنابراین اگر هم اسنایپر و هم کیلر به سمت یک مافیا شلیک کنند و جراح هم آن مافیا را سیو کند، از بازی خارج می‌شود.

🔹 کیلر در شب همانند زره‌پوش بی‌نهایت تیر بخورد و در بازی باقی بماند. البته اگر مافیا با شات مرد قوی به سمت کیلر شلیک کند، از بازی خارج می‌شود.

🔹 وقتی با یک نفر در شب مذاکره می‌شود، در صورتی که مذاکره با موفقیت انجام شود، از همان شب آن فرد جز تیم مافیا حساب می‌شود. بنابراین هم استعلامش منفی است و هم در اثر شات اسنایپر از بازی خارج می‌شود. اما اگر مذاکره با موفقیت انجام نشود، اسنایپر از بازی خارج می‌شود.

🔹 تعداد تیر اسنایپر بستگی به تعداد مافیاها دارد. در صورتی که ابتدای بازی 2 یا 3 مافیا در بازی باشد، اسنایپر یک تیر در طول بازی دارد. همچنین اگر تعداد مافیاها در ابتدای بازی 4 و یا 5 نفر باشد، اسنایپر دو تیر در طول بازی می‌تواند شلیک کند.

🔹 ممکن است در همان شب اسنایپر مافیایی را بزند، دکتر نیز همان مافیا را سیو کند و در نتیجه مافیا از بازی خارج نشود.

خیر، هر چند بار که اسنایپر رییس مافیا را در شب مورد هدف قرار دهد، باز رییس مافیا به خاطر شات اسنایپر از بازی خارج نمی‌شود.

فراماسون

🔹 در صورتی که فراماسون از بازی خارج شود، دیگر تیم ماسونی نمی‌تواند عضو جدیدی را به تیم ماسونی دعوت کند اما اتفاقی برای بقیه اعضای تیم ماسونی نمی‌افتد.

🔹 تیم ماسونی برای شهروندان هست و هر کسی که شهروند نباشد باعث مرگ ماسونی می‌شود. بنابراین جوکر یا کیلر باعث مرگ ماسونی می‌شود.

تفنگدار

🔹 زره زره‌پوش از بین می‌رود و در بازی باقی می‌ماند.

🔹 تروریست از بازی خارج می‌شود و می‌تواند یکی از بازیکنان را همراه خود ببرد.

🔹 جوکر تنها حالتی که توسط رای در روز خارج شود، برنده می‌شود. بنابراین در این حالت جوکر از بازی خارج می‌شود و بازی ادامه خواهد داشت.

🔹 وقتی که با تفنگ جنگی به سمت کابوی شلیک می‌شود، کابوی به تنهایی از بازی خارج می‌شود و نمی‌تواند با کسی دوئل کند.

کابوی

🔹 زره زره‌پوش از بین می‌رود، کابوی از بازی خارج می‌شود و زره‌پوش در بازی باقی می‌ماند

🔹 کابوی و تروریست از بازی خارج می‌شوند و تروریست در هنگام خروج می‌تواند یکی از بازیکنان را همراه خود ببر.

🔹 جوکر تنها زمانی که توسط رای در روز خارج شود، برنده می‌شود. بنابراین در این حالت کابوی و جوکر هر دو از خارج می‌شوند و بازی همچنان ادامه دارد.

🔹 کیلر تنها در شب نامیراست بنابراین در این حالت کابوی و کیلر هر دو از بازی خارج می‌شود و بازی همچنان ادامه دارد.

کیلر

🔹 شرط برنده شدن کیلر به دو صورت است:
1. زمانی که تمام مافیاها از بازی خارج شوند.
2. زمانی که تعداد مافیاها با شهروندها برابر شود.

🔹 شرط برنده شدن کیلر زمانی که مافیا هنوز در بازی وجود دارد این است که تعداد مافیا برابر تعداد شهروند باشد، بنابراین وقتی تعداد مافیا بیشتر از تعداد شهروند هست نه کیلر برنده بازی است و نه مافیا. بازی تا زمانی که کیلر از بازی خارج شود ادامه خواهد داشت.

🔹 در سناریو کیلر، علاوه بر تعداد مافیا و شهروند، بات تعداد نقش مستقل را نیز می‌گوید و بنابراین مشخص می‌شود که کیلر از بازی خراج شده است و یا خیر.

🔹 از تیم مافیا با نقش کارآگاه خصوصی می‌توان نقش کیلر را پیدا کرد و در تیم شهروند با نقش ردگیر می‌توان کیلر را پیدا کرد.

🔹 به طور کلی در هر شب هر نفر به تعدادی تیر میخورد و به تعدادی سیو می‌شود. اگر تعداد سیو از تعداد شات شدن کمتر باشد، در بازی باقی می‌ماند. بنابراین اگر هم اسنایپر و هم کیلر به سمت یک مافیا شلیک کنند و جراح هم آن مافیا را سیو کند، از بازی خارج می‌شود.

🔹 استعلام کیلر برای کارآگاه شهروند است. استعلام کیلر فقط برای کارآگاه خصوصی مثبت می‌باشد.

کیلر در شب همانند زره‌پوش بی‌نهایت تیر بخورد و در بازی باقی بماند. البته اگر مافیا با شات مرد قوی به سمت کیلر شلیک کند، از بازی خارج می‌شود.

🔹 زره‌پوش در شب نامیراس و می‌تواند بی‌نهایت تیر بخورد و در بازی باقی بماند. البته اگر مافیا از شات مرد قوی استفاده کند، زره‌پوش از بازی خارج می‌شود.

رییس مافیا

🔹 به طور کلی در هر شب هر نفر به تعدادی تیر میخورد و به تعدادی سیو می‌شود. اگر تعداد سیو از تعداد شات شدن کمتر باشد، در بازی باقی می‌ماند. بنابراین اگر هم اسنایپر و هم کیلر به سمت یک مافیا شلیک کنند و جراح هم آن مافیا را سیو کند، از بازی خارج می‌شود.

🔹 به طور کلی در هر شب هر نفر به تعدادی تیر میخورد و به تعدادی سیو می‌شود. اگر تعداد سیو از تعداد شات شدن کمتر باشد، در بازی باقی می‌ماند. بنابراین اگر هم مافیا و هم کیلر به سمت یک نفر شلیک کنند و دکتر هم آن بازیکن را سیو کند، از بازی خارج می‌شود. در صورتی که آن بازیکن مافیا باشد و هم جراح و هم دکتر سیوش کنند، در بازی باقی می‌ماند. البته زره‌پوش به جز شات مرد قوی، هر تیری بخورد در بازی باقی می‌ماند.

🔹 زره‌پوش در شب نامیراس و می‌تواند بی‌نهایت تیر بخورد و در بازی باقی بماند. البته اگر مافیا از شات مرد قوی استفاده کند، زره‌پوش از بازی خارج می‌شود.

🔹 شات مرد قوی یکی از قابلیت‌های نقش رییس مافیاست. بنابراین با خارج شدن رییس مافیا به هر دلیلی این قابلیت نیز از بین می‌رود. مثل حالتی که مذاکره‌کننده از بازی خارج می‌شود و دیگر امکان مذاکره وجود ندارد.

🔹 استعلام رییس مافیا برای کارآگاه همیشه منفی (شهروند) است و هر تعداد باری هم که استعلامش گرفته شود باز استعلام منفی است.

تروریست

🔹 تروریست از بازی خارج می‌شود و می‌تواند یکی از بازیکنان را همراه خود ببرد.

🔹 کابوی و تروریست از بازی خارج می‌شوند و تروریست در هنگام خروج می‌تواند یکی از بازیکنان را همراه خود ببر.

🔹 بله، ترویست اجازه دارد هر بازیکنی را با خود از بازی خارج کند. بعضی زمان‌ها برای سفید کردن یکی از یارها، تروریست یار خود را انتخاب می‌کند.

🔹 جوکر تنها زمانی که توسط رای در روز خارج شود، برنده می‌شود. بنابراین در این حالت جوکر از بازی خارج می‌شود و بازی همچنان ادامه دارد.

🔹 کیلر تنها در شب نامیراست بنابراین در این حالت کیلر از بازی خارج می‌شود و بازی همچنان ادامه دارد.

🔹 در این حالت زره زره‌پوش از بین می‌رود و در بازی باقی می‌ماند.

شاهکش

🔹 خیر، اگر شاهکش اشتباه حدس بزند، در بازی باقی می‌ماند و تنها قابلیتش از بین می‌رود.

🔹 خیر، در صورتی که زره‌پوش زره‌ش از بین برود، شاهکشی نمی‌شود.

🔹 خیر، تنها نقش‌های شهروندی شاهکشی می‌شوند.

مذاکره‌کننده

به طور کلی مذاکره با هر نقشی به جز نقش‌های کارآگاه، دکتر، زره‌پوش (در صورتی که زره از بین رفته باشد)، اسنایپر و خبرنگار موفقیت‌آمیز است. بسته به سناریو انتخابی نقش‌های مختلفی جز این دسته قرار می‌گیرند همانند شهروند ساده، قاضی، کابوی، فرمانده و … .

🔹 بعد از اینکه شرایط لازم برای مذاکره وجود داشت (یک و یا دو مافیا از بازی خارج شده باشند) انتخاب اینکه در شب مذاکره انجام شود و یا شات، بر عهده مذاکره‌کننده می‌باشد و بعد از اینکه انتخاب کرد که مذاکره انجام شود، فرد نهایی برای مذاکره نیز توسط مذاکره‌کننده صورت می‌گیرد.

زمانی که تنها مذاکره‌کننده و با حداکثر یکی دیگر از یارهایش در بازی باقی بمانند، می‌توانند مذاکره کنند.

🔹 ممکن است در همان شب اسنایپر مافیایی را بزند، دکتر نیز همان مافیا را سیو کند و در نتیجه مافیا از بازی خارج نشود.

زره‌پوش

🔹 زره‌پوش در طول روز یک زره دارد. در صورتی که رای بیاورد، تیر بخورد این زره از بین می‌رود و در بازی باقی می‌ماند.

🔹 زره زره‌پوش از بین می‌رود و در بازی باقی می‌ماند.

🔹 زره‌پوش در شب نامیراس و می‌تواند بی‌نهایت تیر بخورد و در بازی باقی بماند. البته اگر مافیا از شات مرد قوی استفاده کند، زره‌پوش از بازی خارج می‌شود.

🔹 در این حالت زره زره‌پوش از بین می‌رود و در بازی باقی می‌ماند.

ردگیر

🔹 تنها نقشی که بیش از یک انتخاب دارد، نقش دکتر است. در این حالت ردگیر متوجه می‌شود آن فرد دکتر است.

🔹 با توجه به اینکه رد شات مافیا در شب ردگیری نمی‌شود، بنابراین اگر انتخاب فردی در روز بعد از بازی خارج شده باشد، به احتمال زیاد توسط اسنایپر و یا کیلر شات شده است. البته ممکن است تفنگدار به آن فرد تفنگ داده باشد و یا کارآگاه استعلامش را گرفته باشد و …

🔹 اگر تفنگ خرابکاری نشده باشد، به احتمال زیاد آن فرد تفنگدار است اما اگر خرابکاری شده باشد می‌تواند تفنگدار باشد و یا خرابکار. البته باز احتمال دارد که آن فرد کارآگاه باشد و یا نقش‌های دیگر.

🔹 به دلیل اینکه فرمانده فردی را انتخاب نمی‌کند و فقط تایید یا عدم تایید می‌دهد، بات به ردگیر می‌گوید که فرد انتخابی نداشته است.

🔹 رد شات مافیا در هیچ حالتی قابل ردگیری نیست. بنابراین در جواب انتخاب رییس مافیا، بات می‌گوید فرد انتخابی نداشته است.

🔹 به طور کلی ردگیر نمی‌تواند رد شات مافیا را بگیرد اما رد مذاکره، خرابکاری، سایلنت و جراحی را می‌تواند بگیرد.

جوکر

🔹 شرط برنده شدن جوکر به دو صورت است:
1. وقتی که در روز اجماع شود، یعنی توسط رای از بازی خارج شود. تیر مورد قبول نیست.
2. وقتی که به سه نفر برسد.
– در صورتی که همه مافیاها از بازی خارج شوند و جوکر در بازی باشد، شهروند برنده می‌شود و همچنین اگر تعداد مافیا با شهروندها به علاوه جوکر برابر شود، مافیا برنده می‌شود.

🔹 تیم ماسونی برای شهروندان هست و هر کسی که شهروند نباشد باعث مرگ ماسونی می‌شود. بنابراین جوکر باعث مرگ ماسونی می‌شود.

🔹 جوکر تنها حالتی که توسط رای در روز خارج شود، برنده می‌شود. بنابراین در این حالت جوکر از بازی خارج می‌شود و بازی ادامه خواهد داشت.

🔹 استعلام جوکر برای کارآگاه شهروند است. نقش جوکر در استعلام مشخص نمی‌شود.

🔹 در اعلام وضعیت جوکر جز شهروندان می‌باشد.

🔹 جوکر تنها زمانی که توسط رای در روز خارج شود، برنده می‌شود. بنابراین در این حالت جوکر از بازی خارج می‌شود و بازی همچنان ادامه دارد.

زمانی که اسنایپر در شب جوکر را شات می‌کند در روز بعد، از بازی خارج نمی‌شود و همچنین در اعلام وضعیت مافیایی بیرون نرفته است، از این طریق می‌تواند جوکر را پیدا کند. تیم مافیا بر اساس استدلال‌های بازی باید جوکر را پیدا کند.

به بالای صفحه بردن