«اصطلاحات فاز شب»

سیو

به نجات دکتر در شب، سیو (نجات) گفته میشه. این سیو ممکن هست موفقیت‌آمیز باشه یا نباشه. در هر صورت سیو خطاب میشه.

استعلام

زمانی که کارآگاه مافیا بودن یا نبودن یکی از بازیکن‌ها رو میپرسه، به اینکار استعلام گرفتن گفته میشه. استعلام مثبت به معنی اینه که فرد مقابل مافیا هست.

شات

به شلیک، شات گفته می‌شود. این شلیک ممکن است از طرف مافیا، اسنایپر و یا هر نقشی که قابلیت شلیک دارد، باشد.

سایلنت

زمانی که یک فرد برای ساکت شدن توسط ناتاشا انتخاب میشه، اصطلاحا اون فرد سایلنت میشه. به عمل ناتاشا سایلنت کردن گفته میشه.

آنسایلنت

به عمل برعکس سایلنت که توسط کشیش انجام میشه، آنسایلنت گفته میشه.

اَکت شب

هر صدا، حرکتی یا ردی که از رفتار بازیکن‌ها در فاز شب گرفته بشود را اکت شب گفته می‌شود.

دید شب یا نایت زدن

به کسی که به عمد (تقلب) یا غیر عمد (اشتباه گاد یا خودش) از طریق دیدن در فاز شب، هویت کسی را متوجه می‌شود، اصطلاحا گفته می‌شود نایت زده است.

به بالای صفحه بردن